Obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú a sú záväzné pre nákup v internetovom obchode www.aquas.sk. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (resp. dodávateľa) na jednej strane, a kupujúceho (resp. zákazníka, spotrebiteľa, odberateľa) na strane druhej. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku nákupom prostredníctvom portálu www.aquas.sk

 2. Predávajúcim (resp. dodávateľom) a zároveň prevádzkovateľom internetového portálu www.aquas.sk je: Ivan Farkaš, IČO: 34 386 947, DIČ: 1022719302, IČ DPH: SK 1022719302, miesto podnikania: Veterná 1281/15, 900 31 Stupava (ďalej len „predávajúci“). Kupujúcim (resp. zákazníkom, spotrebiteľom, odberateľom) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrie zmluvu prostredníctvom internetového obchodu www.aquas.sk, a to spôsobom a za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „kupujúci“). Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 3. Záväzkovoprávne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy osobitne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo osoba vykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť na základe osobitnej licencie (ďalej len „podnikateľ“), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v platnom znení.

II. OBJEDNANIE TOVAROV A SLUŽIEB

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom internetového portálu www.aquas.sk písomnou formou: e-mailom alebo poštou. Písomná forma objednávky je dodržaná i vtedy, ak si kupujúci objedná tovar prostredníctvom e-shopu pridaním tovarov „do košíka“, vyplnením osobných a fakturačných údajov a odoslaním objednávky.

 2. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail (podnikateľ uvedie názov / obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob platby za tovar, spôsob dodania tovaru a dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín počas pracovných dní sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku, spôsob dopravy a potvrdí možnú dodaciu dobu, termín odberu, konečnú cenu (vrátane poštovného/dopravného a balného) a spôsob úhrady. Záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle čl. II. ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr do momentu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, t.j. do momentu uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. DODACIE LEHOTY

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Konkrétny termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 7 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 4. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať kupujúcemu ani v dodatočnej lehote z dôvodov na strane výrobcov, dovozcov alebo z objektívnych dôvodov nezávislých od vôle zainteresovaných osôb (napr. prírodné katastrofy, živelné pohromy, vyhlásenie výnimočného stavu, vojna, atď.), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

IV. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 1. Cena tovarov a služieb je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je uverejnený na portáli https://www.aquas.sk/. Takto stanovená cena tovarov a služieb je platná ku dňu vykonania objednávky kupujúcim. V prípade, ak dôjde k zmene cien v čase od momentu vykonania objednávky kupujúcim do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim (t.j. do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy), zaväzuje sa predávajúci informovať o týchto skutočnostiach kupujúceho písomne ešte pred uzavretím zmluvy a požiadať kupujúceho o akceptáciu takto zmenenej ceny. V prípade, ak kupujúci takto zmenenú cenu neakceptuje, predávajúci objednávku nepotvrdí a kúpna zmluva nevznikne. Ceny tovarov a služieb uvádzaných na portáli www.aquas.sk nezahŕňajú v sebe poplatky spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (nie je v nich zahrnuté poštovné a balné, ani poplatky zasielateľskej služby - dopravné).

 2. Kupujúci uhrádza cenu tovaru:

  • v hotovosti pri dodaní tovaru zasielateľskou službou k rukám kuriéra, alebo pri dodaní tovaru dopravcom predávajúceho k rukám dopravcu;
  • dobierkou v prípade dodania tovaru poštou (na dobierku);
  • prevodom / vkladom na účet predávajúceho alebo v hotovosti do pokladne predávajúceho v prípade osobného prevzatia tovaru. V danom prípade musí byť platba pripísaná na účet predávajúceho alebo vložená do pokladne predávajúceho najneskôr do okamihu osobného prevzatia tovaru kupujúcim.

  Výnimočne možno medzi predávajúcim a kupujúcim dojednať aj iný spôsob úhrady a splatnosti ceny tovaru. V takom prípade bude spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru i lehota splatnosti fakturovanej kúpnej ceny dojednaná písomnou formou akceptovanou oboma zmluvnými stranami.

 3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% p.d. z neuhradenej časti ceny tovaru. Úrok z omeškania môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu od prvého dňa omeškania, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry.

 4. Pri odovzdávaní tovaru v prípade dodania tovaru zasielateľkou službou, dopravcom predávajúceho alebo doručením tovaru na dobierku platí kupujúci cenu tovaru + poštovné / dopravné + balné.

 5. Spôsob dodania tovaru si volí kupujúci sám prostredníctvom formuláru objednávky v e-shope. V prípade e-mailovej objednávky alebo objednávky doručenej predávajúcemu písomne poštou uvedie kupujúci okrem ostatných náležitostí uvedených v čl. II ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok i spôsob dodania tovaru vybraný z možností uvedených v ods. 6 tohto článku všeobecných obchodných podmienok.

 6. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dodania tovaru:

  • a) vlastnou dopravou;
  • b) dopravou predávajúceho;
  • c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., ktorej služby využívame;
  • d) na dobierku (tento spôsob dodania tovaru možno uplatniť len v prípade, ak celková hmotnosť zásielky nepresiahne 10 kg).
 7. Výška nákladov na dopravu a suma balného bude oznámená kupujúcemu ešte pred potvrdením objednávky predávajúcim (t.j. pred uzavretím zmluvy). Predávajúci môže odporučiť kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

V. PREBERANIE TOVARU

 1. V prípade objednania spôsobu dodania tovaru dopravcom predávajúceho alebo zasielateľskou službou (kuriérom) sa kupujúci zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 2. Pri preberaní tovaru v prípade dodania tovaru prostredníctvom zasielateľskej služby alebo prostredníctvom dopravcu predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou resp. s dopravcom predávajúceho spísať „Zápis o škode na zásielke“. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho si kupujúci nemôže ďalej uplatňovať náhradu škody spôsobenú poškodením tovaru pri preprave voči predávajúcemu; môže si ju však sám uplatniť voči zasielateľskej spoločnosti, resp. voči dopravcovi predávajúceho.

 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku najneskôr do momentu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, t.j. do momentu uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 2. V súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak kupujúci, ktorým je spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“), využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, pričom tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať od neho náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

 3. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom nepoškodenom balení spolu so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi (záručný list, návod na obsluhu, atď.). V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, neúplný, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu tovaru v čase jeho dodania, je predávajúci oprávnený započítať si takto vzniknutú preukázateľnú škodu zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim - spotrebiteľom za dodaný tovar.

 4. Kupujúci - spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná vracaná kúpna cena. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu, resp. kúpnu cenu zníženú o vzniknutú škodu, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma.

 6. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu podľa čl. VI. ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne alebo úplne spotrebovaný alebo použitý. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje (napr. z hygienických dôvodov).

 7. Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ani v nasledovných prípadoch:

  • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  • a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať – v takom prípade, ak je to možné, je predávajúci ešte pred odstúpením od zmluvy povinný ponúknuť kupujúcemu iný tovar s obdobnými vlastnosťami;
  • b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru a kupujúci takto zmenenú cenu neakceptuje;
  • c) vystavená cena tovaru bola chybná a kupujúci inú (opravenú) cenu tovaru neakceptuje.

VII. ZÁRUKA A SERVIS

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri prevzatí tovaru.

 2. Záručný list musí obsahovať označenie predávajúceho, IČO a sídlo (resp. miesto podnikania) predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom.

 3. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto všeobecných obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 4. Pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov, alebo ohraničená dátumom spotreby / minimálnej trvanlivosti tovaru. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – napr. zastavaný produkt) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci - spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 5. Záruka zaniká v prípade, ak k vade tovaru došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s nesprávnym konaním alebo opomenutím kupujúceho.

 6. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča najskôr telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje vady a akým spôsobom sa prejavujú. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 7. V prípade ak:

  • a) sa jedná o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, alebo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy vadný tovar za bezvadný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
  • b) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu využívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť;
  • c) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny;
  • d) sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opakovane sa vyskytujúcu vadu po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejšie produkty, alebo náročnejšie z hľadiska objemu alebo hmotnosti či osobitných vlastností). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

 2. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí ani inú ujmu či škodu spôsobenú v dôsledku nedbalosti kupujúceho alebo v dôsledku porušenia zmluvných podmienok zo strany kupujúceho.

 4. Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

 5. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním uvádzaných osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ktoré budú spracované v súlade s čl. II ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09.2022.